Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 (28/12/2022)
Nhằm nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh gồm: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu của các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đạt hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh. Kịp thời công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã và công khai đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, tại trụ sở và trang thông tin đơn vị; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ngoài ra, cần thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không hợp lý, gây khó khăn cho người dân và tổ chức theo quy định; rà soát thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước. Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo quy định. Đa dạng hóa các kênh tương tác để việc tiếp nhận, thu thập phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được đảm bảo đầy đủ và kịp thời xử lý, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính đúng quy định; công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bảo đảm thủ tục hành chính phải được công bố, công khai kịp thời, đầy đủ và đúng quy trình. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: