Sửa đổi, bổ sung 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ và UBND cấp huyện
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Sửa đổi, bổ sung 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ và UBND cấp huyện (14/09/2023)
Ngày 13/9, UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục 03 thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ gồm: Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước; đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

UBND tỉnh cũng công bố 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Đó là: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh; chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cập nhật và công khai các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo đúng quy định (chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành). UBND cấp huyện niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại Bộ phận Một cửa và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, theo đúng quy định.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: