Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch (30/01/2023)
UBND tỉnh vừa có Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch được thực hiện tại Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Cụ thể: Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch được thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh là Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch được thực hiện tại Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp trên địa bàn tỉnh là Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch.

Danh mục 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch được thực hiện tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh gồm: Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài; Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch); Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài.

Danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch được thực hiện tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh gồm: Thủ tục đăng ký khai sinh; Thủ tục đăng ký kết hôn; Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con; Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con; Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động; Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động; Thủ tục đăng ký khai tử lưu động; Thủ tục đăng ký khai tử; Thủ tục đăng ký lại khai sinh; Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Thủ tục đăng ký lại kết hôn; Thủ tục đăng ký lại khai tử; Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch; Thủ tục đăng ký giám hộ; Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật thủ tục hành chính nêu trên vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo đúng quy định (chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành); thực hiện niêm yết, công khai các thủ tục hành chính liên quan tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện niêm yết, công khai các thủ tục hành chính liên quan và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo Quyết định công bố trên.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: