Ban hành Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ban hành Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh (30/08/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 về việc ban hành Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo đó, các nội dung thực hiện đổi mới gồm: Tổ chức lại Bộ phận Một cửa theo nguyên tắc “Mỗi địa bàn hành chính cấp xã chỉ có một Bộ phận Một cửa nhưng không làm thay đổi, ảnh hưởng đến thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính”. Mở rộng phạm vi thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận Một cửa cấp huyện. Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu nhằm đổi mới tổ chức, phạm vi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Năng suất tiếp nhận hồ sơ trung bình của 01 (một) nhân sự trực tại Bộ phận Một cửa trong một năm đạt mức tối thiểu theo quy định là: ở thành, thị 1.600 hồ sơ; nông thôn: 1.200 hồ sơ; ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn: 800 hồ sơ. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính để tăng cường tính công khai, minh bạch và để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. Hoàn thành các mục tiêu về cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Phú Yên đến năm 2025.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án này. Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án; có biện pháp xử lý nghiêm cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị không nghiêm túc thực hiện Đề án, gây khó khăn, chậm trễ cho việc triển khai thực hiện Đề án.

Văn phòng UBND tỉnh Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố: (i) Danh mục thủ tục hành chính Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; (ii) Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính cấp huyện; (iii) Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính cấp xã. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính.

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng và thực hiện Kế hoạch của cơ quan, địa phương về triển khai thực hiện Đề án này đảm bảo việc triển khai các nội dung đổi mới theo lộ trình của Đề án.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: