Văn phòng UBND tỉnh: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính
Thông tin Ngành - Địa phương
Văn phòng UBND tỉnh: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính (18/08/2023)
Kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của Văn phòng UBND tỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, trung tâm và công chức, viên chức cơ quan trong thực hiện công tác CCHC.

Đó là một trong những mục đích của Kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính (CCHC), tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao các chỉ số CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thủ tục hành chính của Văn phòng UBND tỉnh vừa được ban hành.

Theo đó, Kế hoạch xác định việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, cải thiện và nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Do vậy, các phòng, ban, trung tâm bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả, các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu đối với từng lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của các chỉ số liên quan đến công tác CCHC được giao.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm và toàn thể công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC nói chung và cải thiện, nâng cao các chỉ số CCHC nói riêng; phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và giao tiến độ thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả thực hiện” cho từng chuyên viên. Lưu ý, Trưởng các phòng, ban, trung tâm chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Văn phòng về toàn bộ kết quả thực hiện các nội dung liên quan công tác CCHC đã được phân công.

Gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện của tập thể 

Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Chánh Văn phòng chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trong tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính của các phòng, ban, trung tâm được phân công phụ trách chỉ đạo; nâng cao tính năng động, tiên phong, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Các phòng, ban, trung tâm thường xuyên theo dõi chấn chỉnh tác phong, lề lối, giờ giấc, kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức thuộc đơn vị mình. Nâng cao chất lượng các văn bản tham mưu theo chức năng nhiệm vụ được giao; không ngừng tìm tòi, nghiên cứu các sáng kiến mới trong công tác CCHC cũng như công việc chuyên môn, gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hàng năm.

Sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thời gian qua; triển khai hoàn thành 100% các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã giao trong các kế hoạch, văn bản liên quan và thực hiện hiệu quả kế hoạch này. Đồng thời, tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh các hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo thời gian quy định của bộ thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, đảm bảo thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn.

Cùng với đó, tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng quy định, kiên quyết tránh việc tiêu cực, nhũng nhiễu trong tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính; phân định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị, địa phương, nhất là các thủ tục hành chính liên thông.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: