Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020
Thông tin Ngành - Địa phương
Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 (13/03/2020)
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020, với mục đích nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thời gian qua; phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCC, VC, LĐ) trong việc thực hiện các nội dung Quy chế dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2020.

Theo đó, các nhiệm vụ chủ yếu triển khai thực hiện tại kế hoạch như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện dân chủ, công khai trong công tác tổ chức cán bộ; thực hiện đúng các quy định về những nội dung công việc công khai, minh bạch để CBCC, VC, LĐ được biết, tham gia ý kiến và thực hiện kiểm tra, giám sát. Đồng thời, thực hiện dân chủ trong mối quan hệ và giải quyết công việc với người dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định, gắn với việc thực hiện công tác cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, với thực hiện công tác dân vận chính quyền, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đồng thời, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên đưa vào chương trình công tác để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: