Tây Hòa: Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và kỷ niệm thành lập huyện
Thông tin Ngành - Địa phương
Tây Hòa: Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và kỷ niệm thành lập huyện (22/05/2020)
Để tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2015-2020, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa vừa ban hành Chỉ thị phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và kỷ niệm 15 năm thành lập huyện (01/7/2005-01/7/2020).

Theo đó, một số nội dung chủ yếu được triển khai thực hiện trong đợt thi đua đặc biệt này như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; những nội dung đổi mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh và của huyện về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; tập trung đẩy mạnh các phòng trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng trong toàn xã hội.

Căn cứ nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020) của huyện, từng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các công trình, phần việc cụ thể để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và kỷ niệm 15 năm thành lập huyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tây Hòa chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với việc đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị; tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức các đợt thi đua phù hợp theo từng chuyên đề, trong đó có các nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, không phô trương, hình thức. Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác thẩm định hồ sơ thi đua, đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết các phòng trào thi đua, qua đó phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Để đợt thi đua này đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là những nội dung đổi mới của Luật Thi đua, Khen thưởng, những kết quả đạt được trong thời gian qua và những mục tiêu, kế hoạch cần hoàn thành trong đợt thi đua này. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện…

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: