Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021
Thông tin - Thông Báo
Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 (09/06/2021)
Căn cứ các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Truyền thông được phê duyệt, số lượng người làm việc được cấp thẩm quyền giao, nhu cầu cần tuyển dụng viên chức để Trung tâm Truyền thông thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông năm 2021.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: