Thông báo về việc thay đổi nội dung tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2021.
Thông tin - Thông Báo
Thông báo về việc thay đổi nội dung tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2021. (26/03/2021)
Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021; Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 379/SNV-TCCCVC ngày 26/3/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thông báo điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021, như sau: 1. Điều chỉnh điểm 1, Mục I của Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 92 chỉ tiêu (Sở, ban, ngành: 55 chỉ tiêu; UBND cấp huyện: 37 chỉ tiêu). 2. Bãi bỏ chỉ tiêu vị trí việc làm cần tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh, từ số thứ tự 38 đến số thứ tự 42, tiểu mục mục XV, Mục A kèm theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh. 3. Giao trách nhiệm các cơ quan: a) Sở Nội vụ: - Thông báo công khai nội dung Thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. - Căn cứ các quy định có liên quan, thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2021 để tạo điều kiện cho các thí sinh nộp hồ sơ. b) Văn phòng UBND tỉnh: Liên hệ với thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức (nếu có) để thông báo cho thí sinh biết về nội dung điều chỉnh kế hoạch thi tuyển công chức và trả hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức cho thí sinh. Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh. UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, thực hiện./.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: