Số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp nhận phản ánh của người dân, tổ chức về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Tỉnh ủy
Thông tin - Thông Báo
Số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp nhận phản ánh của người dân, tổ chức về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Tỉnh ủy (29/07/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 05/3/2018, Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị định 107/2020/NĐCP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND tỉnh đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Đồng thời, thời gian qua, nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đã được kiện toàn, bổ nhiệm mới. Do đó, số điện thoại tiếp nhận phản ánh của người dân, tổ chức về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của các cơ quan, địa phương đã có nhiều thay đổi.

DANH BẠ

Số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị, địa phương

để tiếp nhận phản ánh của người dân, tổ chức về việc thực hiện

Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Tỉnh ủy

 (Kèm theo Công văn số 1031 /SNV-CCHC ngày 27/7/2021 của Sở Nội vụ)   

 STT

Tên cơ quan, địa phương

Số điện thoại

di động

Số điện thoại

cố định

I

Các sở, ban, ngành tỉnh

 

 

1

Sở Xây dựng

 

 

 

Trần Xuân Túc - Giám đốc Sở

0983.896.895

 

Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở

0905.112.384

 

2

Sở Công Thương

 

 

 

Nguyễn Thanh Tuấn - Quyền Giám đốc Sở

0947.145.708

02573.556.825

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Chánh Văn phòng Sở

0982.200.997

02573.841.638

Dương Phú Sơn - Chánh Thanh tra Sở

0914.110.812

02573.841.116

3

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Trần Thanh Hưng - Giám đốc Sở

0914.102.999

02573.888.999

Phạm Ý Thiên - Chánh Văn phòng Sở

0914.254.494

02573.843.171

Lương Công Đức - Chánh Thanh tra Sở

0903.511.229

02573.843.170

4

Thanh tra tỉnh

 

 

 

Nguyễn Công Danh - Chánh Thanh tra

0984.498.044

 

Nguyễn Thị Thu Hồng - Chánh Văn phòng

0941.362.539

02576.253.186

5

Ban Dân tộc

 

 

 

Trương Văn Phương - Trưởng Ban

0914.031.469

 

Lê Thị Nhàn - Chánh Văn phòng

0915.452.877

02573.841.126

6

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 

 

 

Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng Ban

0913.885.258

02573.501.333

 

Đỗ Thanh Thái- Chánh Văn phòng

0914.158.463

02573.828.250

7

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thái- Quyền Giám đốc Sở

0982.509.091

02573.554.577

Nguyễn Trần Vỹ - Chánh Thanh tra Sở

0918.163.423

02573.826.153

Lê Hoàng Phú - Chánh Văn phòng Sở

0989.077.657

02573.823.628

8

Sở Giao thông - Vận tải

 

 

 

Nguyễn Phương Đông - Giám đốc Sở

0913.477.791

02573.842.577

Nguyễn Tấn Chân - Phó Giám đốc Sở

0913.495.419

02573.841.378

Nguyễn Thị Bích Thảo - Chánh Thanh tra Sở

 

 

Phan Tấn Lực - Phó Chánh Văn phòng

0906.557.179

02573.841.264

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

Đặng Ngọc Anh - Giám đốc Sở

0983.443.007

02573.843.215

Nguyễn An Phú - Chánh Văn phòng Sở

0979.752.549

 

Văn phòng Sở

 

02573.843.495

10

Sở Ngoại vụ

 

 

 

Vũ Hoàng Thịnh - Chánh Thanh tra

0393.337.735

02573.368.459

11

Sở Tài chính

 

 

 

Hồ Quang Tuấn - Chánh Văn phòng

 

02573.501.044

Thanh tra Sở

 

02573.825.758

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

Nguyễn Trọng Tùng - Giám đốc Sở

0905.122.908

02573.556.548

Trương Quang Tưởng - Phó Chánh Thanh tra

0915.196.716

02573.841.244

Nguyễn Thanh Hiếu - Phó Chánh Văn phòng

0935.294.979

02573.381.768

13

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

 

 

 

Võ Văn Binh - Giám đốc Sở

0919.100.720

02573.824.952

Nguyễn Duy Linh - Chánh Thanh tra

0913.451.754

02573.827.736

Hồ Kim Phát - Phó Chánh Văn phòng

0932.433.539

02573.823.475

14

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

Võ Đình Tiến - Giám đốc Sở

0911.360.050

02573.568.222

Đào Quang Thanh - Chánh Thanh tra Sở

0983.053.739

02573.842.623

15

Sở Y tế

 

 

 

Nguyễn Thị Thảo - Phó Chánh Văn phòng

0986.049.050

02573.811.645

Trần Quang Hiệu - Phó Chánh Thanh tra

0916.567.819

02573.825.247

16

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

Trần Khắc Lễ - Giám đốc Sở

0913.439.463

02573.842.057

Dương Chí Tâm - Chánh Văn phòng

0901.773.869

02573.827.686

Lê Duy Nhất - Chánh Thanh tra

0942.000.820

02573.827.686

17

Sở Tư pháp

 

 

 

Lê Văn Thìn - Giám đốc Sở

0905.422.788

 

Hồ Tấn Nguyên Bình - Chánh Văn phòng

0905.129.955

 

Văn phòng Sở

 

02573.841.941

18

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

Văn phòng Sở

 

02573.842.650

Thanh tra Sở

 

02573.841.481

19

Sở Nội vụ

 

 

 

Văn phòng Sở

 

02573.841.429

Thanh tra Sở

 

02573.842.733

Phòng Cải cách hành chính

 

02573.842954

20

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng - Trưởng Ban

0903.539.356

02573.504.999

Nguyễn Hữu Trí - Phó Trưởng phòng TC-HC

0334.531.080

02573.558.678

Nguyễn Văn Cường - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ

0909.389.079

02573.558.456

21

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh

 

 

 

Đặng Khoa Đãm - Giám đốc Ban

0916.035.667

 

Trần Bá Nghĩa- Chánh Văn phòng

0914.038.457

 

22

Cục Thuế tỉnh

 

 

 

Phòng Tổ chức cán bộ

 

02573.822.234

II

UBND cấp huyện

 

 

1

UBND thị xã Sông Cầu

 

 

 

Phan Trần Vạn Huy- Chủ tịch UBND thị xã

0973.882.527

 

Lâm Duy Dũng- Phó Chủ tịch UBND thị xã

0985.744.262

 

Lê Thị Hoàng Oanh

0986.822.977

02573.875.306

2

UBND huyện Tây Hòa

 

 

 

Phòng Nội vụ

 

02573.578.537

3

UBND thị xã Đông Hòa

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh- Chủ tịch UBND thị xã

0982.030.679

 

Nguyễn Văn Hồng- Phó Chủ tịch UBND thị xã

0974.881.954

 

Phòng Nội vụ

 

02573.531.052

4

UBND huyện Sơn Hòa

 

 

 

Tô Phương Bắc- Chủ tịch UBND huyện

 

02573.506.201

Trần Minh Thân- Trưởng phòng Nội vụ

0915.403.499

 

Phòng Nội vụ

 

02573.861.022

5

UBND huyện Sông Hinh

 

 

 

Phòng Nội vụ

 

02573.858.112

6

UBND huyện Phú Hòa

 

 

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

02573.886.548

Dương Ngọc Bi- Chánh Thanh tra huyện

0989.326.292

 

Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa- Trưởng phòng Nội vụ

0936.146.715

 

7

UBND huyện Tuy An

 

 

 

Phòng Nội vụ

 

02573.866.362

8

UBND huyện Đồng Xuân

 

 

 

Phòng Nội vụ

 

02576.559.919

9

UBND thành phố Tuy Hòa

 

 

 

Cao Đình Huy- Chủ tịch UBND thành phố

0982.670.790

 

Trương Đình Quân-Trưởng phòng Nội vụ

0982.305.680

 

Phòng Nội vụ

 

02573.824.789

02573.811.559

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: