Công khai giá trị đất để tính giá thuê đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Cty TNHH MTV Cảng Vũng Rô
Thông tin - Thông Báo
Công khai giá trị đất để tính giá thuê đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Cty TNHH MTV Cảng Vũng Rô (10/01/2018)

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (trước đây là Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần);

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủquy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số  46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo qui định tại tiết cđiểm 2 Khoản 27 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Đất đai: “ Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhưng phải đảm bảo nguyên tắc giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại khoản 3 và điểm d khoản 4 Điều 114 của Luật đất đai.

Cơ quan có trách nhiệm xác định giá đất cụ thể để tính giá trị quyền sử dụng đất, tính giá thuê đất khi cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước đăng công khai giá đất đã xác định trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính ít nhất là 15 ngày trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

 Ngày 21/12/2017, Sở Tài chính tổ chức cuộc họp Xác định giá đất cụ thể để tính giá thuê đất khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: Công ty TNHH Một thành viên Cảng Vũng Rô.Cuộc họp bàn bạc, thống nhất Giá đất cụ thể để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá đối với các lô đất áp dụng hình thức thuê đất trả tiền một lần cả thời gian thuê, bao gồm 02 thửa đất tại địa chỉ số 192 Trần Hưng Đạo và 225 Hùng Vương, nội dung cụ thể như sau:

1) Thửa đất tại địa chỉ 192 Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hoà;

- Thửa đất số: 103, tờ bản đồ số: D4-IV-c-a;

- Địa chỉ thửa đất: 192 Trần Hưng Đạo, P3, TP Tuy Hoà, Phú Yên;

- Diện tích: 182,8 m2;

- Hình thức sử dụng: Thuê đất một lần 182,8m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh;

- Thời hạn thuê đất: 50 năm;

- Giá đất cụ thể: 36.690.915 đ/m2;

- Tổng giá trị thửa đất: 6.707.099.262 đồng

         2) Thửa đất tại địa chỉ 225 Hùng Vương, TP Tuy Hoà;

- Thửa đất số: 131, tờ bản đồ số: 5;

- Địa chỉ thửa đất: 225 Hùng Vương, P5, TP Tuy Hoà, Phú Yên;

- Diện tích: 1.629,5 m2;

- Hình thức sử dụng: Thuê đất;

- Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh;

- Thời hạn thuê đất: 41 năm (theo quy định thời gian thuê đất 50 năm đã thuê 09 năm, thời gian thuê đất còn lại: 41 năm);

- Giá đất cụ thể: 22.026.118 đ/m2;

- Tổng giá trị thửa đất: 35.891.559.281 đồng.

 Để đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giá đất cụ thể để tính giá thuê đất khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô; Văn phòng UBND tỉnh đăng công khai giá đất đã xác định trên Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh theo quy định.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: