Thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn Tỉnh
Thông tin - Thông Báo
Thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn Tỉnh (21/09/2017)

1841/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn theo các Nghị định của Chính phủ: số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Đợt 03/2017).

1595/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn theo các Nghị định của Chính phủ: số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Đợt 02/2017).

644/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn theo các Nghị định của Chính phủ: số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Đợt 01/2017).

3125/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn theo các Nghị định của Chính phủ: số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Đợt 04/2016).

2671/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn theo các Nghị định của Chính phủ: số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Đợt 03/2016).

2207/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Đợt 02/2016)

1587/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn  theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ  về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Đợt 01/2016)

1562/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản tại tỉnh Phú Yên

1573/QĐ-UBND

Về việc thành lập Tổ tư vấn, thẩm định giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản tại tỉnh Phú Yên.

135/KH-UBND

Triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

01/QĐ-BCĐ

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổ tư vấn, thẩm định giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định  67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn Tỉnh.

02/QĐ-BCĐ

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

03/QĐ-BCĐ

Về việc ban hành Phương án sản xuất kinh doanh mẫu  thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ.

1876/QĐ-UBND

Về việc công bố cơ sở đóng tàu đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

317/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn để đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu khai thác hải sản; tàu dịch vụ hậu cần nghề cá và vay vốn lưu động theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Đợt 01/2015)

744/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn để đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu khai thác hải sản; tàu dịch vụ hậu cần nghề cá và vay vốn lưu động theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Đợt 02/2015)

1142/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn để đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu khai thác hải sản; tàu dịch vụ hậu cần nghề cá và vay vốn lưu động theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Đợt 03/2015)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: