Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước
Doanh nghiệp
Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (11/07/2023)
Để đẩy mạnh phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 trong 6 tháng cuối năm 2023, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công nghiêm túc, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và các quy định khác có liên quan đảm bảo điều kiện phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022. Tuân thủ nghiêm tiến độ giải ngân chi tiết của từng nhiệm vụ, dự án đã cam kết theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số số 1899/UBND-KT ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh; phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách trực tiếp, thường xuyên giám sát, kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn của từng nhiệm vụ dự án. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường đào tạo, lựa chọn cán bộ có năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm để thực hiện kế hoạch vốn NSNN năm 2023; có chế tài xử lý và thay thế các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; có biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên,… Thanh toán vốn cho dự án ngay khi có khối lượng nghiệm thu theo quy định; kiểm tra, rà soát từng dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2023, chủ động đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đặc biệt là dự án quan trọng, dự án có giá trị lan tỏa cao.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc chậm hoàn tất thủ tục đầu tư làm việc phân bổ vốn bị chậm, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 không hoàn thành mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh theo thẩm quyền có chế tài xử lý và thay thế các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính căn cứ đề xuất của chủ đầu tư rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đặc biệt là dự án quan trọng, dự án có giá trị lan tỏa cao; tham mưu UBND tỉnh phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 được giao cho các dự án đủ điều kiện và thực hiện cập nhật phương án phân bổ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo quy định.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: