Đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập
Doanh nghiệp
Đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập (31/07/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đầu tư trang thiết bị, phát triển hạ tầng đo lường của tỉnh đủ điều kiện để thực hiện kiểm định chuẩn đo lường, phương tiện đo, phấn đấu đạt trên 70% nhu cầu đo lường của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh (đến năm 2030 đạt trên 85%).

Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường cho ít nhất 100 lượt người tham gia hoạt động đo lường trong cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp (đến năm 2030 có ít nhất 150 lượt người). Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho ít nhất 20 lượt doanh nghiệp (đến năm 2030 là 50 lượt doanh nghiệp).

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2030, triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 02 phòng thí nghiệm được công nhận trên địa bàn tỉnh để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Kế hoạch tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; từng bước đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường cho đội ngũ làm công tác đo lường của các cơ quan quản lý chuyên ngành và doanh nghiệp.

Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và doanh nghiệp về công tác quản lý hoạt động đo lường. Triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, triển khai áp dụng chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, xây dựng phương pháp đo.

Ngoài ra, tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động đo lường. Khuyến khích hợp tác trong nước và quốc tế về công tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ về đo lường theo quy định. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật, các quy định liên quan đến hoạt động đo lường, nâng cao nhận thức cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và xã hội về hoạt động đo lường nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: