Cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân
Doanh nghiệp
Cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân (03/07/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch nhằm chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân, phấn đấu phát triển số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2025 có trên 4.000 doanh nghiệp; đến năm 2030 có khoảng 7.000 doanh nghiệp. Trong đó có khoảng 10% trong tổng số doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tốt, đóng vai trò đầu tàu trong nền kinh tế của tỉnh.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế; tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP của tỉnh; đầu tư của khu vực doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 35 - 40% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Bình quân giai đoạn 2023-2025, năng suất lao động tăng khoảng 4-5%/năm; khuyến khích đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật mới trong sản xuất, kinh doanh. Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 05 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển nhiều doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị; giải quyết việc làm trong khu vực doanh nghiệp khoảng 800-1.000 lao động/năm.

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra, Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; mở rộng khả năng tham gia thị trường của kinh tế tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng; phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân; tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức, tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương thường xuyên quán triệt, bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Tỉnh ủy; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thành các nhiệm vụ cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, khả thi cao nhất; chú trọng sự phát triển bền vững cả về số lượng và chất lượng trong xu hướng phát triển các ngành nghề mới liên quan đến kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: