Triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (04/03/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Theo đó, mục đích Kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung chủ yếu của Kế hoạch là tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2022 thực hiện theo Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022: Đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2022 vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và các chương trình, kế hoạch về xây dựng đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với nâng cao chất lượng thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 02/7/2021 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đưa nội dung chuyên đề năm 2022 và chuyên đề toàn khóa vào trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, của hội, đoàn thể và trong buổi chào cờ Tổ quốc, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung thảo luận những thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc trong công tác cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2022 vào xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; hoàn thành kế hoạch trong quý I năm 2022. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị mình vào cuối năm.

Về công tác tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, Nhân dân về nội dung, công tác triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 và chuyên đề toàn khóa gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022; các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tăng cường tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, trong đó xác định những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề Nhân dân quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: