Tổ chức kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Tổ chức kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/05/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) nhằm thể hiện tình cảm và lòng tôn kính của Đảng bộ, quân và dân Phú Yên đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; xác định trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện Di chúc của Người và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo kế hoạch, từ ngày 08/5 - 20/5/2022, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tọa đàm, hội nghị báo cáo viên, trên báo chí, Internet, mạng xã hội, cổ động trực quan, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội… Nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 13/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022. Trong đó, nhấn mạnh về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế: tập trung tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, tuyên truyền về kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với 7 năm thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự tích cực của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt"; phê bình những tổ chức đảng có biểu hiện lơ là, hình thức, thiếu sáng tạo trong triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Lễ dâng hương kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) sẽ được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh tổ chức vào ngày 19/5/2022, tại Nhà thờ Bác Hồ, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: