Học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và các chương trình nghị quyết của Đảng
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và các chương trình nghị quyết của Đảng (12/11/2021)
Ngày 11/11, Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cho cấp ủy Công an các đơn vị, Thường trực Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh.

Đại tá Phan Thanh Tám, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe đồng chí Đại tá Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Trần Trọng Hiền - Phó giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai 06 chương trình hành động, 01 quy định của Tỉnh ủy và 05 nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xem băng ghi hình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (do Đảng ủy Công an Trung ương ban hành).

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm giúp cho mỗi cá nhân nâng cao và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa các nội dung chuyên đề cho phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả và thiết thực, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa; đặc biệt, phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

                                                                                                         Đoàn Tiến

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: