Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới (19/05/2022)
Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa -Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An chủ trì tại điểm cầu Phú Yên

Đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.Tham dự hội nghị tại điểm cầu Phú Yên có đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; đại biểu ở điểm cầu các huyện, thị, thành ủy.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhanh chóng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần của Kết luận, bước đầu tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch,vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện; phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thu hút sự quan tâm của Nhân dân. Cấp ủy các cấp rất linh hoạt, thích ứng kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 với nhiều cách làm sáng tạo. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng đã thể hiện tinh thần, quyết tâm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Phú Yên

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiệu quả hơn, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01/KL-TW, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21-KL/TW về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bácvà nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn.

Đồng thời, nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: