Một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Chính sách ưu đãi đầu tư
Một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên (25/12/2012)

Đối tượng áp dụng chính sách này bao gồm, Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Các Khu công nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và được áp dụng các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đầu tư gồm: Khu công nghiệp Hòa Hiệp - giai đoạn 1. Khu công nghiệp An Phú. Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - khu vực 1.

Ưu đãi về đất đã phát triển cơ sở hạ tầng

1. Giá cho thuê lại đất đã phát triển cơ sở hạ tầng: Được áp dụng ổn định 05 (năm) năm kể từ ngày ban hành Quy định này, gồm:

- Khu công nghiệp Hòa Hiệp - giai đoạn 1: 0,2 USD/m2/năm.

- Khu công nghiệp An Phú: 0,35 USD/m2/năm.

- Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - khu vực 1: 0,2 USD/m2/năm.

2. Giảm tiền thuê lại đất đã phát triển cơ sở hạ tầng:

- Khu công nghiệp Hòa Hiệp - giai đoạn 1: được giảm 50% tiền thuê lại đất trong 06 (sáu) năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao mặt bằng để xây dựng công trình.

- Khu công nghiệp An Phú: được giảm 50% tiền thuê lại đất trong 04 (bốn) năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao mặt bằng để xây dựng công trình.

- Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - khu vực 1: được giảm 50% tiền thuê lại đất trong 06 (sáu) năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao mặt bằng để xây dựng công trình.

Ưu đãi về tiền sử dụng cơ sở hạ tầng

1. Mức thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng (chưa có thuế giá trị gia tăng) ổn định trong 03 (ba) năm kể từ ngày Quy định này ban hành:

- Khu công nghiệp Hòa Hiệp - giai đoạn 1: 0,1 USD/m2/năm.

- Khu công nghiệp An Phú: 0,15 USD/m2/năm.

- Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - khu vực 1: 0,1 USD/m2/năm.

2. Giảm nộp tiền sử dụng cơ sở hạ tầng: Giảm 50% tiền phải nộp về sử dụng cơ sở hạ tầng trong 06 (sáu) năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao mặt bằng để xây dựng công trình.

Nhà đầu tư không được hưởng các ưu đãi trong các trường hợp:

- Thực hiện không đúng quy mô và không đảm bảo tỷ suất đầu tư theo quy định.

- Tạm ngừng hay kéo dài tiến độ đầu tư đã cam kết mà không được sự chấp thuận có lý do chính đáng và không thông báo bằng văn bản cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Trong thời gian dự án dừng đầu tư hoặc dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nếu không phải vì thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất khả kháng.

Ngoài các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đầu tư được nêu trong Quy định này, nếu xét thấy cần thiết Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ xem xét từng dự án đầu tư cụ thể, để có những biện pháp ưu đãi, hỗ trợ bổ sung nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án thuận lợi như: đền bù, giải phóng mặt bằng, đào tạo lao động,…

Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện việc ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp. Đồng thời hướng dẫn, trợ giúp cho các nhà đầu tư trong quá trình lập thủ tục chuẩn bị đầu tư, thủ tục triển khai đầu tư thực hiện dự án.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: