Báo cáo kết quả Ứng dụng CNTT ngày 28/02/2019
Công khai tình hình ứng dụng CNTT
Báo cáo kết quả Ứng dụng CNTT ngày 28/02/2019 (27/03/2019)
* Các đơn vị chưa ứng dụng chữ ký số: Huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Tuy An, Đồng Xuân. * Đơn vị liên thông vào trục không ổn định: TP Tuy Hòa, huyện Tây Hòa. * Các đơn vị có hồ sơ trễ hạn trong ngày: Sở GTVT; huyện Sông Hinh, Đông Hòa, Đồng Xuân, Tp Tuy Hòa.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH, CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

NGÀY 28/02/2019

 

1. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, kết nối liên thông

TT

Đơn vị

Hệ thống QL
VBĐH triển khai

Thời gian

Ứng dụng ký số

Liên thông

Nhận các kiểu tập tin

(doc, docx, pdf, zip, rar)

Ghi  chú

SL

Gửi

SL

Nhận

Tình trạng

 

Nhóm I: 31/10/2018

 

 

1

Văn phòng UBND tỉnh

VNPT-Ioffice

28/02/2019

x

65

51

Ổn định

x

 

2

Sở Công thương

VNPT-Ioffice

28/02/2019

x

5

16

Ổn định

x

 

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

VNPT-Ioffice

28/02/2019

x

6

33

Ổn định

x

 

4

Sở Thông tin và Truyền thông

TD-Office

28/02/2019

x

8

12

Ổn định

x

 

5

Sở Giao thông vận tải

TD-Office

28/02/2019

x

0

18

Ổn định

 

x

 

6

Sở Xây dựng

VNPT-iOffce

28/02/2019

x

9

24

Ổn định

x

 

7

Sở Y tế

TD-Office

28/02/2019

x

0

14

Ổn định

x

 

8

Thanh tra tỉnh

VNPT-iOffce

28/02/2019

x

4

6

Ổn định

x

 

9

BQL Khu Kinh tế

TD-Office

28/02/2019

x

0

7

Ổn định

x

 

10

Ban Dân tộc

TD-Office

28/02/2019

x

0

1

Ổn định

x

 

11

Sở Tài chính

TD-Office

28/02/2019

x

11

35

Ổn định

x

 

12

BQL Đầu tư- Xây dựng tỉnh

VNPT-iOffice

28/02/2019

x

7

8

Ổn định

x

 

13

Sở Ngoại vụ

VNPT-iOffice

28/02/2019

x

1

5

Ổn định

x

 

14

BQL Khu NN ƯDCNC

TD-Office

28/02/2019

x

0

6

Ổn định

x

 

15

Sở Lao động, Thương binh xã hội

TD-Office

28/02/2019

x

0

13

Ổn định

x

 

16

Sở Tư pháp

TD-Offce

28/02/2019

x

0

11

Ổn định

x

 

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

TD-Office

28/02/2019

x

1

11

Ổn định

x

 

18

Sở Khoa học và Công nghệ

VNPT-iOffice

28/02/2019

x

1

8

Ổn định

x

 

19

Sở Nội vụ

VNPT-iOffice

28/02/2019

x

5

35

Ổn định

x

 

20

Công an tỉnh

TD-Office

28/02/2019

 

0

14

Vì tính chất đặc thù ngành

x

 

 

Nhóm II: 20/11/2018

 

21

UBND Thành phố Tuy Hòa

VNPT-iOffice

28/02/2019

x

0

36

Không ổn định (Không đảm bảo gửi, nhận 3 ngày/tuần)

x

 

22

UBND Thị xã Sông Cầu

VNPT-iOffice

28/02/2019

x

0

49

Ổn định

 

x

 

23

UBND huyện Sơn Hòa

VNPT-iOffice

28/02/2019

 

6

24

Ổn định

 

x

 

24

UBND huyện Phú Hòa

vOffice

28/02/2019

x

0

22

Ổn định

 

x

 

25

UBND huyện Đông Hòa

TD-Office

28/02/2019

x

1

22

Ổn định

x

 

 

Nhóm III: 10/12/2018

 

26

Sở Tài nguyên và Môi trường

VNPT-iOffice

28/02/2019

x

12

9

Ổn định

x

 

27

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TD-Office

28/02/2019

x

6

14

Ổn định

x

 

28

UBND huyện Sông Hinh

VNPT-iOffice

28/02/2019

 

8

22

Ổn định

x

 

29

Sở Kế hoạch và Đầu tư

TD-Office

28/02/2019

x

1

39

Ổn định

x

 

30

UBND huyện Tây Hòa

VNPT-iOffice

28/02/2019

x

0

22

Không ổn định (Không đảm bảo gửi, nhận 3 ngày/tuần)

x

 

31

UBND huyện Tuy An

VNPT-iOffice

28/02/2019

 

1

23

Ổn định

x

 

32

UBND huyện Đồng Xuân

vOffice

28/02/2019

 

3

18

Ổn định

x

 

[1]

[2]

                                 

 

II. Cổng Dịch vụ công trực tuyến

1. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

 

STT

Đơn vị

Tổng dịch vụ công

Tình hình sử dụng

Số dịch vụ công

Mức 1,2

Mức 3

Mức 4

Nộp tại một cửa

Hồ sơ liên LT

Nộp trực tuyến

Số TT MĐ 3 có hồ sơ TT

Số TT MĐ 4 có hồ sơ TT

Hồ sơ đúng hạn

Tỷ lệ %

Hồ sơ trễ hạn (Trong ngày)

Hồ sơ trễ hạn (Trong kỳ)

Mức 3

Mức 4

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Sở Tài chính

15

15

7

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

0

2

Sở Công thương

121

121

121

20

20

 

 

22

 

1

46

100.00%

0

1

3

Sở Lao động-TB và XH

91

91

25

 

24

 

 

 

 

 

14

100.00%

0

0

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

45

45

39

 

2

 

 

 

 

 

3

100.00%

0

0

5

Sở Khoa học và Công nghệ

60

60

41

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

1

6

Sở Nội vụ

81

81

10

 

2

 

 

 

 

 

0

--

0

1

7

Sở Tư pháp

162

162

84

 

31

 

 

 

 

 

5

100.00%

0

47

8

Thanh tra tỉnh

10

10

 

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

0

9

Ban Quản lý khu kinh tế

45

45

41

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

0

10

Công an tỉnh

7

7

 

 

210

 

 

 

 

 

208

100.00%

0

0

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

144

144

79

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

39

12

Sở Nông nghiệp và PTNT

147

147

122

 

2

 

 

 

 

 

3

100.00%

0

4

13

Sở Xây dựng

54

54

54

21

2

 

 

4

 

1

5

100.00%

0

1

14

Ban QL Khu NNƯDCNC

26

26

 

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

2

15

Sở Văn hóa, Thể thao và DL

110

110

48

26

4

 

 

2

 

1

0

--

0

0

16

Sở Giao thông vận tải

111

111

108

26

0

 

 

 

 

 

0

0.00%

3

0

17

Sở Thông tin và Truyền thông

37

37

37

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

1

18

Sở Y tế

171

171

55

 

3

 

 

 

 

 

0

--

0

57

19

Sở Tài nguyên và Môi trường

108

108

50

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

26

20

Ban Dân tộc

1

1

 

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

0

21

Sở Ngoại Vụ

4

4

 

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

0

22

UBND Thị xã Sông Cầu

279

279

57

 

2

 

 

 

 

 

35

100.00%

0

80

23

UBND Huyện Phú Hoà

279

279

57

 

18

 

 

 

 

 

1

100.00%

0

34

24

UBND Huyện Tuy An

279

279

53

 

16

 

 

 

 

 

4

100.00%

0

156

25

UBND Huyện Sông Hinh

279

279

55

 

19

 

 

 

 

 

18

90.00%

2

1162

26

UBND Huyện Tây Hoà

279

279

46

 

10

 

 

 

 

 

17

100.00%

0

3

27

UBND Huyện Đồng Xuân

279

279

57

 

26

 

 

 

 

 

9

90.00%

1

1364

28

UBND TP Tuy Hòa

279

279

57

 

50

 

 

 

 

 

15

65.22%

8

3296

29

UBND Huyện Đông Hoà

279

279

56

 

19

 

 

 

 

 

16

41.03%

23

77

30

UBND Huyện Sơn Hòa

279

279

55

 

1

 

 

 

 

 

0

--

0

71

 

Tổng

4,061

4,061

1,414

93

461

0

0

28

0

3

399

 

37

6,423

 

[3]

 

 

2. UBND cấp xã

 

STT

 

Đơn vị

Số hồ sơ tiếp nhận

Hồ sơ đã xử lý

Hồ sơ đang xử lý

Hồ sơ chờ bổ sung

Hồ sơ trả lại

Đúng hạn

Quá hạn

Tỉ lệ đúng hạn

Trong hạn

Quá hạn

I

Huyện Đồng Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

1

UBND Thịtrấn La Hai

7

6

0

100,00%

1

25

3

2

2

UBND XãĐaLộc

0

0

0

--

0

0

0

0

3

UBND XãPhúMỡ

0

0

0

--

1

7

0

0

4

UBND XãXuânLãnh

8

4

0

100,00%

8

8

0

1

5

UBND XãXuân Long

0

0

0

--

8

14

0

0

6

UBND XãXuânPhước

4

11

0

100,00%

11

27

0

0

7

UBND XãXuânQuang 1

12

10

0

100,00%

2

31

0

0

8

UBND XãXuânQuang 2

0

0

0

--

20

6

0

0

9

UBND XãXuânQuang 3

15

14

0

100,00%

18

27

0

0

10

UBND XãXuânSơn Nam

3

1

0

100,00%

22

16

0

0

11

UBND XãXuânSơnBắc

2

3

0

100,00%

9

7

0

0

II

Thành phố Tuy Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

UBND Phường 1

0

0

0

--

6

23

0

0

13

UBND Phường 2

0

0

0

--

0

2

0

0

14

UBND Phường 3

0

0

0

--

0

5

0

0

15

UBND Phường 4

3

3

0

100,00%

2

14

0

0

16

UBND Phường 5

0

0

0

--

0

0

0

0

17

UBND Phường 6

0

0

0

--

0

4

0

0

18

UBND Phường 7

0

0

0

--

0

2

0

0

19

UBND Phường 8

2

5

0

100,00%

0

0

0

0

20

UBND Phường 9

1

1

0

100,00%

1

0

0

0

21

UBND PhườngPhúĐông

0

0

0

--

0

2

0

0

22

UBND PhườngPhúLâm

0

0

0

--

0

3

0

0

23

UBND PhườngPhúThạnh

2

0

0

--

2

5

0

0

24

UBND Xã An Phú

5

5

0

100,00%

0

4

0

0

25

UBND XãBìnhKiến

3

3

0

100,00%

0

0

0

0

26

UBND XãBìnhNgọc

0

0

0

--

0

4

0

0

27

UBND XãHòaKiến

0

0

0

--

0

2

0

0

III

Thị xã Sông Cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

28

UBND phườngXuânĐài

9

14

0

100,00%

0

8

0

0

29

UBND phườngXuânPhú

2

2

0

100,00%

0

2

0

0

30

UBND phườngXuânThành

10

7

1

87,50%

13

0

0

0

31

UBND phườngXuânYên

5

3

0

100,00%

3

0

0

0

32

UBND xãXuânBình

4

4

0

100,00%

0

0

0

0

33

UBND xãXuânCảnh

4

4

0

100,00%

3

3

0

0

34

UBND xãXuânHải

13

13

0

100,00%

0

0

0

0

35

UBND xãXuânHòa

1

1

0

100,00%

0

0

0

0

36

UBND xãXuânLâm

2

2

0

100,00%

0

0

0

0

37

UBND xãXuânLộc

3

3

0

100,00%

0

0

0

0

38

UBND xãXuânPhương

0

1

0

100,00%

5

1

0

0

39

UBND xãXuânThịnh

22

20

0

100,00%

2

1

0

0

40

UBND xãXuânThọ 1

9

9

0

100,00%

0

0

0

0

41

UBND xã XuânThọ 2

6

6

0

100,00%

0

4

0

0

IV

Huyện Phú Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

42

UBND ThịtrấnPhúHòa

0

0

0

--

0

2

0

0

43

UBND XãHòa An

5

14

0

100,00%

11

3

0

0

44

UBND XãHòaĐịnhĐông

1

1

0

100,00%

0

18

0

0

45

UBND XãHòaĐịnhTây

2

1

0

100,00%

4

69

0

0

46

UBND XãHòa Quang Bắc

4

3

0

100,00%

5

11

0

0

47

UBND XãHòaQuang Nam

0

0

0

--

0

1

0

0

48

UBND XãHòaHội

0

0

0

--

0

20

0

0

49

UBND XãHòaThắng

0

0

0

--

0

97

0

0

50

UBND XãHòaTrị

6

6

0

100,00%

0

1

0

0

V

Huyện Tuy An

 

 

 

 

 

 

 

 

51

UBND ThịtrấnChíThạnh

65

59

0

100,00%

8

0

0

0

52

UBND Xã An Chấn

7

9

0

100,00%

0

0

0

0

53

UBND Xã An Cư

9

3

0

100,00%

15

3

0

0

54

UBND Xã An Dân

1

0

0

--

1

27

0

0

55

UBND Xã An Định

8

8

0

100,00%

0

0

0

0

56

UBND Xã An Hải

15

15

0

100,00%

0

4

0

0

57

UBND Xã An Hiệp

1

0

0

--

1

2

0

0

58

UBND Xã An Hòa

3

3

0

100,00%

0

0

0

0

59

UBND Xã An Lĩnh

10

15

0

100,00%

4

24

0

0

60

UBND Xã An Mỹ

3

2

0

100,00%

17

31

0

0

61

UBND Xã An Nghiệp

6

6

0

100,00%

0

0

0

0

62

UBND Xã An NinhĐông

5

0

0

--

12

17

0

0

63

UBND Xã An NinhTây

41

0

0

--

42

56

0

0

64

UBND Xã An Thạch

5

6

0

100,00%

1

1

0

0

65

UBND Xã An Thọ

5

0

0

--

13

9

0

0

66

UBND Xã An Xuân

1

1

0

100,00%

0

0

0

0

VI

Huyện Sông Hinh

 

 

 

 

 

 

 

 

67

UBND ThịtrấnHaiRiêng

12

12

1

92,31%

3

10

0

0

68

UBND XãĐứcBìnhĐông

0

0

0

--

0

2

0

0

69

UBND XãĐứcBìnhTây

0

0

0

--

0

23

0

0

70

UBND XãEaBá

0

0

0

--

0

18

0

0

71

UBND XãEaLâm

0

0

0

--

0

0

0

0

72

UBND XãEa Bar

0

0

0

--

0

0

0

0

73

UBND XãEaBia

0

0

0

--

0

5

0

0

74

UBND XãEa Ly

0

0

0

--

0

0

0

0

75

UBND XãEaTrol

0

0

0

--

0

0

0

0

76

UBND XãSơnGiang

0

0

0

--

1

1

0

0

77

UBND XãSôngHinh

0

0

0

--

0

1

0

0

VII

Huyện Tây Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

78

UBND ThịtrấnPhúThứ

4

2

0

100,00%

21

1

0

0

79

UBND XãHòaĐồng

5

4

0

100,00%

4

2

0

0

80

UBND XãHòaBình 1

4

4

0

100,00%

0

1

0

0

81

UBND XãHòaMỹĐông

2

2

0

100,00%

0

1

0

0

82

UBND XãHòaMỹTây

2

3

0

100,00%

9

0

1

0

83

UBND XãHòaPhong

3

2

0

100,00%

1

0

0

0

84

UBND XãHòaPhú

1

1

0

100,00%

0

0

0

0

85

UBND XãHòaTânTây

2

0

0

--

18

1

0

0

86

UBND XãHòaThịnh

0

0

0

--

0

0

0

0

87

UBND XãSơnThànhĐông

3

5

0

100,00%

6

1

0

0

88

UBND XãSơnThànhTây

0

0

1

0,00%

3

1

0

0

VIII

Huyện Đông Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

89

UBND ThịtrấnHòaVinh

0

0

0

--

0

0

0

0

90

UBND ThịtrấnHòaHiệpTrung

8

9

0

100,00%

16

18

0

0

91

UBND XãHòaHiệpBắc

3

3

0

100,00%

6

0

0

0

92

UBND XãHòaHiệp Nam

20

20

0

100,00%

0

2

0

0

93

UBND XãHòaTâm

7

7

0

100,00%

0

0

0

0

94

UBND XãHòaTânĐông

0

0

0

--

0

4

0

0

95

UBND XãHòaThành

20

20

0

100,00%

1

2

0

0

96

UBND XãHòaXuânĐông

9

8

0

100,00%

0

4

0

0

97

UBND XãHòaXuân Nam

13

13

0

100,00%

0

0

0

0

98

UBND XãHòaXuânTây

5

5

0

100,00%

2

0

0

0

IX

Huyện Sơn Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

99

UBND ThịtrấnCủngSơn

2

2

0

100,00%

0

3

0

0

100

UBND XãCàLúi

0

0

0

--

0

2

0

0

101

UBND XãEachà Rang

0

0

0

--

0

1

0

0

102

UBND XãKrông Pa

0

0

0

--

0

0

0

0

103

UBND XãPhướcTân

0

0

0

--

0

5

0

0

104

UBND XãSơnĐịnh

0

0

0

--

0

0

0

0

105

UBND XãSơnHà

1

1

0

100,00%

0

2

0

0

106

UBND XãSơnHội

0

0

0

--

0

10

0

0

107

UBND XãSơn Long

0

0

0

--

0

2

0

0

108

UBND XãSơnNguyên

0

0

0

--

0

0

0

0

109

UBND XãSơnPhước

0

0

0

--

0

1

0

0

110

UBND XãSơnXuân

0

0

0

--

0

0

0

0

111

UBND XãSuốiBạc

0

0

0

--

0

1

0

0

112

UBND XãSuốiTrai

0

0

0

--

0

5

0

0

 

 


[1] Các đơn vị chưa ứng dụng chữ ký số: Huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Tuy An, Đồng Xuân.

[2] Đơn vị liên thông vào trục không ổn định: TP Tuy Hòa, huyện Tây Hòa.

[3] Các đơn vị có hồ sơ trễ hạn trong ngày: Sở GTVT; huyện Sông Hinh, Đông Hòa, Đồng Xuân, Tp Tuy Hòa.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: