Báo cáo kết quả Ứng dụng CNTT ngày 22/4/2019
Công khai tình hình ứng dụng CNTT
Báo cáo kết quả Ứng dụng CNTT ngày 22/4/2019 (26/04/2019)
* Đơn vị liên thông vào trục không ổn định: Không có. * Các đơn vị có hồ sơ trễ hạn trong ngày: Sở Tư pháp; TX. Sông Cầu, huyện Phú Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tp Tuy Hòa.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH, CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

NGÀY 22/4/2019

 

1. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, kết nối liên thông

TT

Đơn vị

Hệ thống QL
VBĐH triển khai

Thời gian

Ứng dụng ký số

Liên thông

Nhận các kiểu tập tin

(doc, docx, pdf, zip, rar)

Ghi  chú

SL

Gửi

SL

Nhận

Tình trạng

 

Nhóm I: 31/10/2018

 

 

1

Văn phòng UBND tỉnh

VNPT-Ioffice

22/4/2019

x

50

46

Ổn định

x

 

2

Sở Công thương

VNPT-Ioffice

22/4/2019

x

0

11

Ổn định

x

 

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

VNPT-Ioffice

22/4/2019

x

14

25

Ổn định

x

 

4

Sở Thông tin và Truyền thông

TD-Office

22/4/2019

x

1

7

Ổn định

x

 

5

Sở Giao thông vận tải

TD-Office

22/4/2019

x

8

14

Ổn định

 

x

 

6

Sở Xây dựng

VNPT-iOffce

22/4/2019

x

7

34

Ổn định

x

 

7

Sở Y tế

TD-Office

22/4/2019

x

2

7

Ổn định

x

 

8

Thanh tra tỉnh

VNPT-iOffce

22/4/2019

x

1

8

Ổn định

x

 

9

BQL Khu Kinh tế

TD-Office

22/4/2019

x

1

3

Ổn định

x

 

10

Ban Dân tộc

TD-Office

22/4/2019

x

3

3

Ổn định

x

 

11

Sở Tài chính

TD-Office

22/4/2019

x

13

37

Ổn định

x

 

12

BQL Đầu tư- Xây dựng tỉnh

VNPT-iOffice

22/4/2019

x

3

11

Ổn định

x

 

13

Sở Ngoại vụ

VNPT-iOffice

22/4/2019

x

4

6

Ổn định

x

 

14

BQL Khu NN ƯDCNC

TD-Office

22/4/2019

x

0

2

Ổn định

x

 

15

Sở Lao động, Thương binh xã hội

TD-Office

22/4/2019

x

12

12

Ổn định

x

 

16

Sở Tư pháp

TD-Offce

22/4/2019

x

5

10

Ổn định

x

 

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

TD-Office

22/4/2019

x

0

4

Ổn định

x

 

18

Sở Khoa học và Công nghệ

VNPT-iOffice

22/4/2019

x

4

12

Ổn định

x

 

19

Sở Nội vụ

VNPT-iOffice

22/4/2019

x

0

9

Ổn định

x

 

20

Công an tỉnh

TD-Office

22/4/2019

 

0

4

Vì tính chất đặc thù ngành

x

 

 

Nhóm II: 20/11/2018

 

21

UBND Thành phố Tuy Hòa

VNPT-iOffice

22/4/2019

x

4

34

Ổn định

 

x

 

22

UBND Thị xã Sông Cầu

VNPT-iOffice

22/4/2019

x

46

35

Ổn định

 

x

 

23

UBND huyện Sơn Hòa

VNPT-iOffice

22/4/2019

x

2

24

Ổn định

 

x

 

24

UBND huyện Phú Hòa

vOffice

22/4/2019

x

3

23

Ổn định

 

x

 

25

UBND huyện Đông Hòa

TD-Office

22/4/2019

x

8

25

Ổn định

x

 

 

Nhóm III: 10/12/2018

 

26

Sở Tài nguyên và Môi trường

VNPT-iOffice

22/4/2019

x

4

42

Ổn định

x

 

27

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TD-Office

22/4/2019

x

12

15

Ổn định

x

 

28

UBND huyện Sông Hinh

VNPT-iOffice

22/4/2019

x

0

21

Ổn định

x

 

29

Sở Kế hoạch và Đầu tư

TD-Office

22/4/2019

x

12

37

Ổn định

x

 

30

UBND huyện Tây Hòa

VNPT-iOffice

22/4/2019

x

20

24

Không ổn định (Không đảm bảo gửi, nhận 3 ngày/tuần)

x

 

31

UBND huyện Tuy An

VNPT-iOffice

22/4/2019

x

1

22

Ổn định

x

 

32

UBND huyện Đồng Xuân

vOffice

22/4/2019

x

4

21

Ổn định

x

 

[1]

II. Cổng Dịch vụ công trực tuyến

 

1. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

 

STT

Đơn vị

Tổng dịch vụ công

Tình hình sử dụng

Số dịch vụ công

Mức 1,2

Mức 3

Mức 4

Nộp tại một cửa

Hồ sơ liên LT

Nộp trực tuyến

Số TT MĐ 3 có hồ sơ TT

Số TT MĐ 4 có hồ sơ TT

Hồ sơ đúng hạn

Tỷ lệ %

Hồ sơ trễ hạn (Trong ngày)

Hồ sơ trễ hạn (Trong kỳ)

Mức 3

Mức 4

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Sở Tài chính

15

15

7

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

0

2

Sở Công thương

121

121

121

20

66

 

 

 

 

 

76

100.00%

0

0

3

Sở Lao động-TB và XH

91

91

25

 

17

 

 

 

 

 

21

100.00%

0

0

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

45

45

39

 

3

 

 

 

 

 

0

--

0

0

5

Sở Khoa học và Công nghệ

60

60

41

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

0

6

Sở Nội vụ

81

81

10

 

1

 

 

 

 

 

1

100.00%

0

3

7

Sở Tư pháp

162

162

84

 

38

 

 

 

 

 

16

88.89%

2

31

8

Thanh tra tỉnh

10

10

 

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

0

9

Ban Quản lý khu kinh tế

45

45

41

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

1

10

Công an tỉnh

7

7

 

 

135

 

 

 

 

 

135

100.00%

0

0

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

144

144

79

 

1

 

 

 

 

 

0

--

0

14

12

Sở Nông nghiệp và PTNT

147

147

122

 

23

 

 

 

 

 

0

--

0

0

13

Sở Xây dựng

54

54

54

21

7

 

 

 

 

 

0

--

0

1

14

Ban QL Khu NNƯDCNC

26

26

 

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

2

15

Sở Văn hóa, Thể thao và DL

110

110

48

26

2

 

1

 

1

 

2

100.00%

0

0

16

Sở Giao thông vận tải

111

111

108

26

2

 

 

 

 

 

0

--

0

5

17

Sở Thông tin và Truyền thông

37

37

37

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

0

18

Sở Y tế

171

171

55

 

11

 

 

 

 

 

0

--

0

0

19

Sở Tài nguyên và Môi trường

108

108

50

 

4

 

 

 

 

 

0

--

0

6

20

Ban Dân tộc

1

1

 

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

0

21

Sở Ngoại Vụ

4

4

 

 

0

 

 

 

 

 

0

--

0

0

22

UBND Thị xã Sông Cầu

279

279

57

 

16

 

 

 

 

 

8

72.73%

3

60

23

UBND Huyện Phú Hoà

279

279

57

 

43

 

 

 

 

 

35

85.37%

6

1

24

UBND Huyện Tuy An

279

279

53

 

9

 

 

 

 

 

8

100.00%

0

179

25

UBND Huyện Sông Hinh

279

279

55

 

28

 

 

 

 

 

24

82.76%

5

1468

26

UBND Huyện Tây Hoà

279

279

46

 

26

 

 

 

 

 

20

100.00%

0

0

27

UBND Huyện Đồng Xuân

279

279

57

 

35

 

 

 

 

 

8

61.54%

5

1292

28

UBND TP Tuy Hòa

279

279

57

 

69

 

 

 

 

 

7

30.43%

16

4139

29

UBND Huyện Đông Hoà

279

279

56

 

32

 

 

 

 

 

0

--

0

88

30

UBND Huyện Sơn Hòa

279

279

55

 

0

 

 

 

 

 

3

100.00%

0

72

 

Tổng

4,061

4,061

1,414

93

568

 

1

0

1

0

364

 

37

7,362

[2]

  

2. UBND cấp xã

 

STT

 

Đơn vị

Số hồ sơ tiếp nhận

Hồ sơ đã xử lý

Hồ sơ đang xử lý

Hồ sơ chờ bổ sung

Hồ sơ trả lại

Đúng hạn

Quá hạn

Tỉ lệ đúng hạn

Trong hạn

Quá hạn

I

Huyện Đồng Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

1

UBND Thị trấn La Hai

16

14

0

100,00%

0

31

0

0

2

UBND Xã Đa Lộc

10

9

0

100,00%

1

3

0

0

3

UBND Xã Phú Mỡ

0

0

0

--

0

8

0

0

4

UBND Xã Xuân Lãnh

3

0

0

--

0

8

0

0

5

UBND Xã Xuân Long

0

0

0

--

1

17

0

0

6

UBND Xã Xuân Phước

7

1

0

100,00%

5

28

0

0

7

UBND Xã Xuân Quang 1

1

1

3

25,00%

2

36

0

0

8

UBND Xã Xuân Quang 2

0

0

0

--

1

41

0

0

9

UBND Xã Xuân Quang 3

8

0

0

--

17

31

0

0

10

UBND Xã Xuân Sơn Nam

4

1

0

100,00%

11

17

0

0

11

UBND Xã Xuân Sơn Bắc

7

6

0

100,00%

6

5

0

0

II

Thành phố Tuy Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

UBND Phường 1

1

1

0

100,00%

2

36

0

0

13

UBND Phường 2

0

0

0

--

0

2

0

0

14

UBND Phường 3

0

0

0

--

0

5

0

0

15

UBND Phường 4

4

2

0

100,00%

3

18

0

0

16

UBND Phường 5

4

0

0

--

4

0

0

0

17

UBND Phường 6

0

0

0

--

0

4

0

0

18

UBND Phường 7

0

0

0

--

0

2

0

0

19

UBND Phường 8

3

1

0

100,00%

1

0

0

0

20

UBND Phường 9

5

3

1

75,00%

10

1

0

0

21

UBND Phường Phú Đông

0

0

0

--

0

2

0

0

22

UBND Phường Phú Lâm

0

0

0

--

0

3

0

0

23

UBND Phường Phú Thạnh

8

9

3

75,00%

3

2

0

0

24

UBND Xã An Phú

0

0

0

--

0

4

0

0

25

UBND Xã Bình Kiến

0

0

0

--

2

0

0

0

26

UBND Xã Bình Ngọc

0

0

0

--

0

4

0

0

27

UBND Xã Hòa Kiến

0

0

0

--

0

2

0

0

III

Thị xã Sông Cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

28

UBND phường Xuân Đài

16

14

0

100,00%

1

0

0

0

29

UBND phường Xuân Phú

1

1

0

100,00%

0

2

0

0

30

UBND phường Xuân Thành

8

0

0

--

12

6

0

0

31

UBND phường Xuân Yên

4

0

0

--

5

0

0

0

32

UBND xã Xuân Bình

4

0

0

--

1

0

0

0

33

UBND xã Xuân Cảnh

8

0

0

--

1

3

0

0

34

UBND xã Xuân Hải

3

0

0

--

0

0

0

0

35

UBND xã Xuân Hòa

0

0

0

--

0

1

1

0

36

UBND xã Xuân Lâm

3

1

0

100,00%

1

1

0

0

37

UBND xã Xuân Lộc

4

4

0

100,00%

0

0

0

0

38

UBND xã Xuân Phương

1

0

0

--

5

1

0

0

39

UBND xã Xuân Thịnh

0

0

0

--

0

3

0

0

40

UBND xã Xuân Thọ 1

0

0

0

--

0

0

0

0

41

UBND xã Xuân Thọ 2

0

0

0

--

0

4

0

0

IV

Huyện Phú Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

42

UBND Thị trấn Phú Hòa

0

0

0

--

0

2

0

0

43

UBND Xã Hòa An

1

0

0

--

24

2

0

0

44

UBND Xã Hòa Định Đông

5

1

0

100,00%

12

18

0

0

45

UBND Xã Hòa Định Tây

6

2

0

100,00%

14

80

0

0

46

UBND Xã Hòa Quang Bắc

13

17

0

100,00%

12

19

0

0

47

UBND Xã Hòa Quang Nam

0

0

0

--

0

1

0

0

48

UBND Xã Hòa Hội

0

0

0

--

0

21

0

0

49

UBND Xã Hòa Thắng

0

0

0

--

0

97

0

0

50

UBND Xã Hòa Trị

28

0

0

--

22

1

0

0

V

Huyện Tuy An

 

 

 

 

 

 

 

 

51

UBND Thị trấn Chí Thạnh

0

0

0

--

1

0

0

0

52

UBND Xã An Chấn

7

3

0

100,00%

7

0

0

0

53

UBND Xã An Cư

4

6

0

100,00%

25

6

0

0

54

UBND Xã An Dân

2

1

0

100,00%

1

38

0

0

55

UBND Xã An Định

0

1

0

100,00%

2

1

0

0

56

UBND Xã An Hải

5

5

0

100,00%

1

5

0

0

57

UBND Xã An Hiệp

4

4

0

100,00%

2

11

0

0

58

UBND Xã An Hòa

14

19

3

86,36%

0

0

0

0

59

UBND Xã An Lĩnh

6

4

0

100,00%

4

41

0

0

60

UBND Xã An Mỹ

0

0

0

--

19

13

0

0

61

UBND Xã An Nghiệp

7

4

0

100,00%

1

1

0

0

62

UBND Xã An Ninh Đông

5

0

0

--

16

6

0

0

63

UBND Xã An Ninh Tây

0

0

0

--

1

57

0

0

64

UBND Xã An Thạch

4

2

0

100,00%

5

4

0

0

65

UBND Xã An Thọ

2

0

0

--

2

14

0

0

66

UBND Xã An Xuân

3

0

0

--

1

1

0

0

VI

Huyện Sông Hinh

 

 

 

 

 

 

 

 

67

UBND Thị trấn Hai Riêng

10

4

0

100,00%

0

11

0

0

68

UBND Xã Đức Bình Đông

0

0

0

--

0

2

0

0

69

UBND Xã Đức Bình Tây

0

0

0

--

0

23

0

0

70

UBND Xã Ea Bá

0

0

0

--

0

18

0

0

71

UBND Xã Ea Lâm

0

0

0

--

0

0

0

0

72

UBND Xã Ea Bar

0

0

0

--

0

0

0

0

73

UBND Xã Ea Bia

0

0

0

--

0

5

0

0

74

UBND Xã Ea Ly

0

0

0

--

2

1

1

0

75

UBND Xã Ea Trol

0

0

0

--

0

1

0

0

76

UBND Xã Sơn Giang

0

0

0

--

0

2

0

0

77

UBND Xã Sông Hinh

0

0

0

--

0

1

0

0

VII

Huyện Tây Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

78

UBND Thị trấn Phú Thứ

36

31

0

100,00%

13

6

0

0

79

UBND Xã Hòa Đồng

1

0

0

--

8

5

0

0

80

UBND Xã Hòa Bình 1

16

8

14

36,36%

0

1

0

0

81

UBND Xã Hòa Mỹ Đông

8

1

0

100,00%

7

1

0

1

82

UBND Xã Hòa Mỹ Tây

14

7

0

100,00%

21

3

0

0

83

UBND Xã Hòa Phong

3

0

0

--

10

0

0

0

84

UBND Xã Hòa Phú

11

8

0

100,00%

1

0

0

0

85

UBND Xã Hòa Tân Tây

6

2

0

100,00%

1

2

0

0

86

UBND Xã Hòa Thịnh

6

6

0

100,00%

4

2

0

0

87

UBND Xã Sơn Thành Đông

6

2

0

100,00%

13

0

0

0

88

UBND Xã Sơn Thành Tây

4

10

0

100,00%

2

1

0

0

VIII

Huyện Đông Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

89

UBND Thị trấn Hòa Vinh

13

3

0

100,00%

2

0

0

0

90

UBND Thị trấn Hòa Hiệp Trung

3

3

0

100,00%

0

18

0

0

91

UBND Xã Hòa Hiệp Bắc

11

2

0

100,00%

12

0

0

0

92

UBND Xã Hòa Hiệp Nam

23

10

0

100,00%

1

2

0

0

93

UBND Xã Hòa Tâm

12

6

0

100,00%

5

0

0

0

94

UBND Xã Hòa Tân Đông

2

0

0

--

0

1

0

0

95

UBND Xã Hòa Thành

59

30

0

100,00%

0

1

0

0

96

UBND Xã Hòa Xuân Đông

5

1

0

100,00%

0

1

0

0

97

UBND Xã Hòa Xuân Nam

3

0

0

--

0

4

0

0

98

UBND Xã Hòa Xuân Tây

0

0

0

--

0

0

0

0

IX

Huyện Sơn Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

99

UBND Thị trấn Củng Sơn

0

0

0

--

0

3

0

0

100

UBND Xã Cà Lúi

0

0

0

--

0

2

0

0

101

UBND Xã Eachà Rang

0

0

0

--

0

1

0

0

102

UBND Xã Krông Pa

0

0

0

--

0

0

0

0

103

UBND Xã Phước Tân

0

0

0

--

0

5

0

0

104

UBND Xã Sơn Định

0

0

0

--

0

0

0

0

105

UBND Xã Sơn Hà

0

0

0

--

0

3

0

0

106

UBND Xã Sơn Hội

0

0

0

--

0

10

0

0

107

UBND Xã Sơn Long

0

0

0

--

0

2

0

0

108

UBND Xã Sơn Nguyên

0

0

0

--

0

0

0

0

109

UBND Xã Sơn Phước

3

5

0

100,00%

0

1

0

0

110

UBND Xã Sơn Xuân

0

0

0

--

0

0

0

0

111

UBND Xã Suối Bạc

0

0

0

--

0

1

0

0

112

UBND Xã Suối Trai

0

0

0

--

0

5

0

0

 

[1] Đơn vị liên thông vào trục không ổn định: Không có.

[2] Các đơn vị có hồ sơ trễ hạn trong ngày: Sở Tư pháp; TX. Sông Cầu, huyện Phú Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tp Tuy Hòa.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: