Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Các tin khác
Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (07/02/2024)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên vừa ban hành Công văn số 2113-CV/BTGTU ngày 02/02/2024 về việc hưởng ứng, tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ở cơ sở tham gia cuộc thi, coi đây là nhiệm vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên, là tiêu chí trong bình xét thi đua hằng năm.

Theo Kế hoạch số 421-KH/BTGTW ngày 29/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương, cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm, trong chuyên mục Nghị quyết và Cuộc sống trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn) và các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 15/3/2024, với 03 tuần thi: Tuần thi thứ nhất: từ ngày 26/02 đến hết ngày 03/3/2024; Tuần thi thứ hai: từ ngày 04/3 đến hết ngày 10/3/2024; Tuần thi thứ ba: Từ ngày 11/3 đến hết ngày 17/3/2024.

Đối tượng tham gia cuộc thi là báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp Nhân dân ở trong và ngoài nước.

Nội dung thi gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Cuộc thi này nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, đồng thời tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: