Hội nghị tỉnh ủy lần thứ 15
Tin tức nổi bật
Hội nghị tỉnh ủy lần thứ 15 (02/04/2024)
Ngày 2/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để xem xét, cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo Vụ địa phương II; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chúng ta đã kết thúc quý I, bước vào quý II của năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đây là năm hết sức quan trọng, năm quyết định trong việc thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Do vậy, cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh phải nêu cao quyết tâm, ra sức nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024, góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm; khơi dậy khát vọng phát triển, vươn lên; chủ động đổi mới, sáng tạo; quyết liệt, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Các cấp ủy, địa phương, đơn vị chủ động nghiên cứu các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành thời gian vừa qua, đặc biệt là các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 để ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành các chương trình để triển khai ngay tại địa phương, đơn vị mình. Các cấp ủy, địa phương, đơn vị cũng cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương chủ động đề ra các giải pháp và xây dựng kế hoạch để khắc phục các tồn tại trong thời gian qua; chú trọng, quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức trong quản lý của mình, vừa giáo dục, rèn luyện, vừa động viên, tạo điều kiện. Các địa phương, đơn vị cần chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024 sát với tình hình thực tiễn. Cùng với chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; các sở, ban, ngành, địa phương cần nâng cao chất lượng công tác quản lý sau quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đô thị và tập trung cao độ việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao trong thực hiện. Các đơn vị cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật…

Quang cảnh hội ngh

Hội nghị đã cho ý kiến dự thảo các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, gồm: (1) Nghị quyết 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (2) Nghị quyết 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; (3) Nghị quyết 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (4) Nghị quyết 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng đã xem xét cho ý kiến đối với các nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh sắp tới, gồm: Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh. Các đại biểu cũng xem xét cho ý kiến về báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy năm 2023; báo cáo công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị Tỉnh ủy; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng.

 

 Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: