Phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”
Tin tức nổi bật
Phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” (30/08/2011)
Hưởng ứng phòng trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng,… Trong đó coi việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, chung sức, chung lòng và sức mạnh trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội để thực hiện tốt các nội dung và các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới của tỉnh.      

Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh tập trung đẩy mạnh tiến độ và thực hiện đồng bộ các nội dung, tiêu chí theo lộ trình, bước đi phù hợp với đặc điểm, địa bàn dân cư xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch UBND, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp phối hợp với các ngành, Mặt trận và các đoàn thể ở địa phương phát động phong trào thi đua yêu nước, tập trung thực hiện tốt 11 nội dung và 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo cơ sở và bước đi vững chắc trong việc triển khai của từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tế mỗi địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới, từng bước có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng bền vững, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nông thôn ngày càng được cải thiện và nâng cao về chất lượng.

Mục tieeuu phấn đấu trong năm 2011, toàn tỉnh có 100% số xã (91 xã) hoàn thành lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới và Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã theo Quyết định số 193 của Thủ tướng Chính phủ; đến năm 2015 có 23 xã trong tỉnh (25% số xã) đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 có 55 xã trong tỉnh (60% số xã) đạt chuẩn nông thôn mới.

Đợt phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” của Tỉnh thực hiện từ năm 2011-2020 và được chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2011-2015 và giai đoạn 2 từ năm 2016-2020.

 

Quốc Vũ

(Nguồn CT số 20/CT-UBND ngày 29/8/2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: