Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số Par Index và SIPAS của tỉnh
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số Par Index và SIPAS của tỉnh (22/09/2022)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số Par Index và SIPAS của tỉnh.

Để cải thiện, nâng cao chỉ số Par Index và chỉ số Sipas của tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt đến đội ngũ CBCCVC của cơ quan, đơn vị, địa phương về tầm quan trọng của công tác CCHC và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong việc nghiên cứu và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch công tác CCHC của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã đề ra. Nghiêm túc nghiên cứu Báo cáo số 77/BC-SNV ngày 27/6/2022 của Sở Nội vụ về phân tích kết quả Chỉ số Par Index và Chỉ số Sipas năm 2021 của tỉnh Phú Yên và báo cáo tham vấn, khuyến nghị của đồng chí Phạm Minh Hùng – Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (gửi kèm) để chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số Par Index và Chỉ số Sipas của tỉnh Phú Yên.

Thủ trưởng các sở, ngành có trách nhiệm đề ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong từng lĩnh vực công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi phụ trách; đôn đốc các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện phải đạt mục tiêu là kết quả các chỉ số thành phần của Par Index thuộc phạm vi phụ trách không còn thấp hơn giá trị trung bình của cả nước.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: