Triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách chính sách tiền lương
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách chính sách tiền lương (25/03/2024)
UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội.

Đồng thời, triển khai thực hiện Quyết định số 1120-QĐ/TU ngày 28/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh Phú Yên. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý cán bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất với danh mục Bộ Chính trị ban hành tại Kết luận số 35-KL/TW, bảo đảm kế thừa, ổn định trong tổ chức bộ máy.

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trước ngày 31/3/2024 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có liên quan, đảm bảo đúng quy định, để làm căn cứ thực hiện chính sách tiền lương mới. Triển khai các chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng thời gian quy định.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tinh giản biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo gắn với cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ-TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách tiền lương đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; tạo sự đồng thuận trong xã hội, các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc và báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh việc thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới được đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đảm bảo đúng thời hạn theo quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chủ trương, lộ trình và quy định.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: