Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 (21/09/2022)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 21/9/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”; trong tháng 10/2022, các cơ quan đơn vị hưởng ứng một số hoạt động như: Tổ chức phát động và khuyến khích sáng kiến hành động chuyển đổi số trong hoạt động quản lý các cơ quan đơn vị; ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số; tổ chức các hoạt động chuyển đối số của doanh nghiệp, khuyến khích mỗi đơn vị có ít nhất một sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận nền tảng số thiết thực và hiệu quả; các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ số có các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp (phù hợp với quy định của pháp luật). Đồng thời các cơ quan đơn vị cũng triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Việc tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền các chủ trương của Trung ương và của tỉnh góp phần nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; tạo thành động lực để đẩy nhanh và đồng bộ công cuộc chuyển đổi số của tỉnh. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh phải phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, góp phần nâng cao chỉ số DTI cho tỉnh năm 2022.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: