Nâng cao chất lượng hoạt động gắn với thực hiện hiệu quả cải cách hành chính
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Nâng cao chất lượng hoạt động gắn với thực hiện hiệu quả cải cách hành chính (01/04/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với hiệu quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên.

Sở Nội vụ Sở Thông tin và Truyền thông đã ký kết chương trình phối hợp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính giai đoạn 2023-2025.

Chỉ thị nêu, năm 2023 là năm đầu tiên UBND tỉnh triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại bằng phần mềm điện tử thông qua Bộ chỉ số lượng hóa kết quả sản phẩm thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trong đó có kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC). Qua kết quả đánh giá, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã quyết tâm cao, nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của cả tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như: việc xác định nhiệm vụ chưa rõ trọng tâm, trọng điểm; hiệu quả hoạt động và vai trò lãnh đạo, điều hành của Thủ trưởng một số ngành, địa phương có mặt còn hạn chế, có lúc, có nơi thiếu quyết liệt, chưa hiệu quả; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, tính chủ động, năng động chưa cao; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong các lĩnh vực có lúc chưa chặt chẽ

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đối với người dân, doanh nghiệp năm 2024 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện gắn với trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu liên quan năm 2024 và các năm tiếp theo.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng bổ sung Bộ chỉ số chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện gắn với trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu liên quan năm 2024 theo hướng thực hiện đánh giá đầy đủ các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện; đồng thời xây dựng bổ sung Chỉ số đánh giá chất lượng hoạt động cấp xã để thống nhất triển khai chung trong toàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu thực hiện đạt và vượt 100% các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số được giao năm 2024. Trong đó, phấn đấu đạt và vượt 100% chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao; hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đề ra tại Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; hoàn thành 100% nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024

Nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đối với người dân, doanh nghiệp

Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động định kỳ, các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá nhằm tiếp tục phát huy ưu điểm, có giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế khuyết điểm, đề ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng để thực hiện. Thực hiện rà soát đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu liên quan, lấy kết quả chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị là căn cứ để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cấp phó các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch công tác năm, kế hoạch cải cách hành chính phải cụ thể, rõ ràng từng nội dung, nhiệm vụ, phân công rõ bộ phận phụ trách, thời gian hoàn thành. Tăng cường giao chỉ tiêu nhằm định lượng được kết quả thực hiện, tránh trường hợp ban hành kế hoạch chung chung, không xác định được mục tiêu, nhiệm vụ và thời gian cụ thể, gây khó khăn, kém hiệu quả trong việc tổ chức triển khai thực hiện và xác định trách nhiệm.

Trong tổ chức thực hiện phân công nhiệm vụ, phải “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ thời gian hoàn thành và rõ hiệu quả”; cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân gắn với từng công đoạn, quy trình giải quyết công việc; đánh giá đúng chất lượng, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, làm cơ sở quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm đ nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh có giải pháp cụ thể, bám sát tình hình, yêu cầu thực tiễn của cải cách hành chính để xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 và đề ra những giải pháp cụ thể trong tổ chức triển khai thực hiện, tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Mỹ Luận

Tin đã đưa

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: