Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo (21/12/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải đối với thủ tục hành chính đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cập nhật, công khai thủ tục hành chính nêu trên vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo đúng quy định tại địa chỉ dichvucong.phuyen.gov.vn (chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành). Đồng thời thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: