Đã có 124.251 hồ sơ TTHC được giải quyết
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đã có 124.251 hồ sơ TTHC được giải quyết (29/09/2022)
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên. Hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp, ổn định hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị đã và đang triển khai việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, dịch vụ bưu chính công ích, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giúp tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát hồ sơ của mình đồng thời các cơ quan nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc tại đơn vị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong quý III/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 12 quyết định công bố TTHC và danh mục TTHC theo quy định. Trong tổng số 186 TTHC được công bố, có 15 thủ tục ban hành mới, 170 thủ tục sửa đổi, bổ sung, thay thế và 01 thủ tục bãi bỏ. Trên cơ sở TTHC được công bố, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành địa phương hóa, cập nhật và thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng thời gian quy định.

Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải tập trung rà soát 67 thủ tục hành chính trọng tâm ở 12 lĩnh vực gồm: bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, nghệ thuật biểu diễn, thi, tuyển sinh, giáo dục nghề nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch, đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt và tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình để báo cáo và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các TTHC không phù hợp, không thống nhất giữa các văn bản.

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 140.549 hồ sơ, trong đó trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 102.984 hồ sơ; trực tuyến 26.716 hồ sơ; số từ kỳ trước chuyển qua 10.849 hồ sơ. Đã có 124.251 hồ sơ đã giải quyết, trong đó giải quyết trước hạn 28.676 hồ sơ, đúng hạn 91.543 hồ sơ, quá hạn 4.032 hồ sơ.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, bảo đảm đúng quy định.

Ngày 19/8/2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh tổ chức Hội nghị công tác cải cách hành chính tỉnh Phú Yên, qua đó đã xác định nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến kết quả các chỉ số PAR Index và Chỉ số SIPAS năm 2021 của tỉnh và trách nhiệm của mỗi sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh đối với việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, đề ra các giải pháp góp phần cải thiện Chỉ số PAR Index, SIPAS năm 2022 và các năm tiếp theo.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ số hóa hồ sơ TTHC cho công chức các sở, ban, ngành địa phương.

Tăng cường truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 24/02/2022 về truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, công khai đầy đủ bộ thủ tục và bộ mẫu hóa các TTHC có tần suất giao dịch cao tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thực hiện niêm yết công khai đầy đủ danh mục TTHC và quy trình nội bộ của TTHC thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC không ngừng nâng cao chất lượng, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất một số video clip tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến để phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện phát các video clip tuyên truyền tại màn hình tivi đặt tại Bộ phận Một cửa để tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức biết, thực hiện nộp hồ sơ TTHC. Tiếp tục duy trì phát sóng truyền hình chuyên mục “Cải cách hành chính”, chuyên mục “Dân hỏi, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trả lời”. Báo Phú Yên thường xuyên biên tập, đăng tải thông tin tình hình, kết quả thực hiện công tác CCHC trong chuyên mục “Cải cách hành chính” hàng tuần.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC. Các bộ, ngành Trung ương nhập liệu TTHC đã công bố lên Cổng dịch vụ công quốc gia có lúc còn chậm nên địa phương gặp khó khăn trong việc công bố, công khai TTHC và một số TTHC công khai khác so với nội dung công bố. Các sở, ban, ngành trình công bố TTHC ở một số lĩnh vực còn chậm, còn nhiều hồ sơ TTHC giải quyết trễ hẹn nhất là trong lĩnh vực đất đai, số hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 còn ít.

Hoàn chỉnh xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính

Nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm soát TTHC quý IV năm 2022, các cơ quan, đơn vị tiếp tục kiểm tra, kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị theo quy định, kịp thời công bố TTHC, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và công khai đầy đủ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Hoàn chỉnh xây dựng quy trình điện tử trên cơ sở quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã công bố. Tiếp tục rà soát nhằm phát hiện những quy định, TTHC không thật sự cần thiết, không phù hợp, còn rườm rà, phức tạp gây khó khăn cho quá trình giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, bãi bỏ theo quy định, nhất là trong lĩnh vực doanh nghiệp.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ đầu mối nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị mình. Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính. Tập trung chỉ đạo xây dựng các quy chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với nhóm thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan theo phương châm: người dân, doanh nghiệp chỉ phải đến một nơi duy nhất và nộp hồ sơ một lần để đề nghị cơ quan nhà nước giải quyết cùng một nội dung công việc nhưng có quy định nhiều hơn một thủ tục hành chính, nhằm góp phần tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh...

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: