Mời góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thông tin - Thông Báo
Mời góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (23/09/2015)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 11421 - CV/VPTW, Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.Cổng thông tin điện tử Phú Yên đăng toàn văn 

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng   

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020   trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm động viên, tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng góp phần nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. 

Đối với Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII, tập trung thảo luận, đóng góp các vấn đề: 

Đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; 30 năm đổi mới và 5 bài học lớn; dự báo tình hình thế giới và đất nước; mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, xây dựng con người; quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả đối ngoại , chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ nhân dân; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng;  nội dung 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng …

Đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020, cần tập trung thảo luận, góp ý kiến các nội dung :

Đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ yếu ; bối cảnh khu vực, quốc tế, cơ hội, thách thức và tác động đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới; giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế…

Những hình thức góp ý: Gửi rực tiếp bằng văn bản hoặc bằng hình thức ghi âm, gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, số 79 Nguyễn Du, thành phố Tuy Hòa; Gửi ý kiến đóng góp đến cấp ủy Đảng các cấp; Góp ý trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân bắt đầu từ ngày 6/10/2015 đến hết ngày 02/11/2015; tổng hợp các ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 23/11/2015. 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: