Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Phú Yên trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19
Doanh nghiệp
Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Phú Yên trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19 (21/06/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Phú Yên trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2025.

Các đại biểu tham dự hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2025

Trên cơ sở nhận định những cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế tỉnh giai đoạn 2021-2025, mục tiêu của kế hoạch hành động này là cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện các giải pháp ngắn hạn và giải pháp mang tính chiến lược cùng với các Chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tập trung thúc đẩy phục hồi, phát triển nhanh các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng; phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, trong đó các chỉ tiêu theo phân tích của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: (1) Nhóm chỉ tiêu có thể đạt hoặc vượt kế hoạch giao như tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 95 nghìn tỷ đồng, 30 giường bệnh trên vạn dân,... tập trung thực hiện phấn đấu đạt vượt kế hoạch đề ra; (2) Nhóm chỉ tiêu có thể đạt được nếu thúc đẩy bằng động lực mới như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt khoảng 8,5%/năm, thu ngân sách nhà nước đến năm 2025 đạt khoảng 11 nghìn tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt khoảng 370 triệu USD, chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế theo đúng định hướng, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 95%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 80%, chỉ tiêu 10 bác sĩ/vạn dân, cần có sự quyết tâm chỉ đạo điều hành của cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực, thu hút các dòng vốn để đầu tư phát triển; ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực của tỉnh để phấn đấu có thể đạt mục tiêu kế hoạch 5 năm đề ra; (3) Nhóm chỉ tiêu khó thực hiện đạt kế hoạch cần xem xét lại tính khả thi như GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 3.830 USD, tăng tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao trong nền kinh tế lên 60% ... cần có những giải pháp đột phá thực hiện cố gắng phấn đấu đạt mức cao nhất của kế hoạch đề ra.

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; chăm lo sức khỏe cho nhân dân; tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, đời sống cho người lao động, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn, xã hội. Tiết giảm các chi phí, hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân tiếp cận được các cơ chế chính sách của Trung ương như vay vốn, miễn, giảm thuế, phí, giảm lãi suất cho vay...

Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tại các Chương trình hành động, Kế hoạch, các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương đã ban hành để hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, người dân. Trong đó, tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2022-2025 và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: Mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng, tái cơ cấu kinh tế theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm; cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: