Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
UBND Tỉnh
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (12/03/2019)

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

DANH SÁCH CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1. Ông Ngô Đình Thiện, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Ông Võ Cao Phi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Ông Võ Đức Thơ, Giám đốc Sở Nội vụ;

4. Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Ông Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế;

6. Ông Nguyễn Công Danh, Chánh Thanh tra tỉnh.

7. Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

8. Ông Lê Văn Thìn, Giám đốc Sở Tư pháp;

9. Ông Nguyễn Duy Dương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

10. Bà Đỗ Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ;

11. Ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

12. Ông Lê Thanh Đồng, Giám đốc Sở Tài chính.