Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021
UBND Tỉnh
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 (18/11/2020)
LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ông Trần Hữu Thế

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ông Lê Tấn Hổ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ông Đào Mỹ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

DANH SÁCH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN UBND TỈNH 

1. Ông Võ Cao Phi, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ;

4. Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế;

6. Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

7. Ông Lê Văn Thìn, Giám đốc Sở Tư pháp;

8. Ông Đặng Ngọc Anh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

9. Bà Đỗ Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ;

10. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

11. Ông Hồ Quang Đệ, Giám đốc Sở Tài chính;

12. Ông Trần Xuân Túc, Giám đốc Sở Xây dựng;

13. Ông Võ Văn Binh, Giám đốc Sở Lao động - Thương Bình và Xã hội;

14. Ông  Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

15.Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Công Thương;

16. Ông Nguyễn Công Danh, Chánh Thanh tra tỉnh.