Trả lời công dân
UBND tỉnh thụ lý đơn của ông Bàn Văn Thi (12/07/2018)
UBND tỉnh nhận được đơn của ông Bàn Văn Thi, trú tại: Kinh tế II, xã EaTrol, huyện Sông Hinh. Về việc ông không đồng ý với nội dung Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh về việc giải quyết đơn khiếu nại lần 2. Ngày 11/7, UBND tỉnh có Công văn số 3818/UBND-NC hướng dẫn ông Bàn Văn Thi gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết như sau:

Về nội dung khiếu nại của Ông đã được Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh giải quyết lần 2. Căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: “Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết: Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai” thì đơn khiếu nại của Ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.