Cải cách hành chính 2017
Phú Yên cơ bản hoàn thành kế hoạch CCHC năm 2017 (14/12/2017)
Trong năm 2017, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

 

Các bộ xã Đức Bình Đông (huyện Sông Hinh) hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục cải cách hành chính

 

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC

Trong năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành 21 văn bản về chỉ đạo triển các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác CCHC của tỉnh. Tổ chức đánh giá, chấm điểm và công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC; kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC; cải cách chế độ công vụ, công chức, hoàn thành việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại 08/26 cơ quan, địa phương gồm 06 sở và 02 UBND cấp huyện. Qua kiểm tra, đã đánh giá những mặt ưu điểm, nhược điểm, hạn chế, tồn tại của các sở, ngành, địa phương trong công tác cải cách hành chính, kịp thời kiến nghị các giải pháp chỉ đạo khắc phục. Ngoài ra, tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 22 cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện 07 cán bộ, công chức, viên chức và 01 cơ quan thuộc UBND huyện vi phạm giờ giấc làm việc và xử lý 2 trường hợp kỷ luật với hình thức khiển trách, các trường hợp còn lại kiểm điểm rút kinh nghiệm. UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nội vụ cử 01 lãnh đạo Sở và 01 công chức chuyên môn tham gia Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng tại 09 cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đẩy mạnh, UBND tỉnh đã đưa nội dung công tác tuyên truyền CCHC vào Kế hoạch CCHC năm 2017.

Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính

Đến nay, đã có 17/19 sở, ban, ngành, 9/9 UBND cấp huyện và 77/112 UBND cấp xã đăng ký tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với 807 thủ tục được đăng ký tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và 107 thủ tục được đăng ký trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện tiến hành rà soát, cắt giảm TTHC. Cục Thuế tỉnh đã triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đơn giản hoá thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Qua đó đã cắt giảm thời gian thực hiện được khoảng 420 giờ, số giờ thực hiện thủ tục hành chính về thuế giảm từ 537 giờ xuống chỉ còn 117 giờ, đồng thời giảm được 8 lần khai và nộp thuế GTGT, giảm được 4 lần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành quan tâm thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, giảm bớt đầu mối trung gian, loại bỏ tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Tính đến nay, toàn tỉnh có 17/17 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 9/9 huyện, thị xã, thành phố và 112/112 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, có 50/50 cơ quan hành chính cấp tỉnh, 111/111 cơ quan hành chính khối huyện và 71/112 cơ quan hành chính cấp xã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện có 138/146 đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh (đạt 94,5%) và 416/442 đơn vị sự nghiệp công lập khối huyện đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 33/33 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế là các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện, tuyến xã, trung tâm y tế dự phòng và các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với 37 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viettel Phú Yên hỗ trợ các đơn vị cấp tỉnh có thủ tục hành chính cung cấp 384 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 53 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện và 15 dịch vụ công trực tuyến cấp xã, đồng thời cung cấp tất cả các thủ tục hành chính của tỉnh trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ congdichvucong.phuyen.gov.vn. Tổ chức tập huấn vận hành chuyển giao hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với 1.097 cán bộ, công chức, viên chức. Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận trực tuyến qua cổng dịch vụ công của tỉnh từ 01/01/2017 đến ngày 23/11/2017 là 13.938 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 12.227 hồ sơ, quá hạn 1.711 hồ sơ. UBND tỉnh đã cấp 239 triệu đồng để triển khai ISO 9001 cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh.

Đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực

Trong năm 2018, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016-2020); đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý VBQPPL trên địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính; đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực…

Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc và quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, cung cấp dịch vụ công và nâng cấp mức độ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh…

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: